http://www.coffeeeshop.ir/fa/images/HEDER-COFFEE.jpg

حاضرین در سایت

در حال حاضر 13 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 95

اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ

http://www.coffeeeshop.ir/fa/images/coffeeshop/ImageThumb2.jpg

ببمه ، تامین اجتماعی ، دستمزد ، حقوق پرسنل ، دستمزد کارگر ، کافی شاپ ، آبمیوه بستنی ، نانوایی ، قنادی ، حقوق

به گزارش سایت آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ سال 95 اطلاعیه ای به این اتحادیه ابلاغ نمودند .

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 95

1- ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‏( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻘﻄﻮﻉ ‏) ﺩﺭﺳﺎﻝ 1395 ﻣﺒﻠﻎ 270/722 ﺭﯾﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

2- ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﯼ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺳﺎﻝ 1394، ﻣﻌﺎﺩﻝ 14ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .

ﻣﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ =1395 ‏( 1/14 × ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1394 ‏)

ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1394 ﺍﺯ ﺭﻗﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 270/722 ﺭﯾﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 270/722 ﺭﯾﺎﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻣﺎﺩﻩ 39 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ 5 ﻭ 5/1 ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

3- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ3 ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1/100/000 ﺭﯾﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩﺍﯼ ﺍﺯﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ، ﻟﺬﺍ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

4- ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯿﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1395/1/1 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻝ 1395ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯿﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﯼ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺎﻝ 1395 ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻝ 1395 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻝ 1395 ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

5- ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 1395/1/1 ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‏( 270/722 ﺭﯾﺎﻝ ‏) ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1395 ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻭ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺘﻬﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺗﺮﮎ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﺑﻨﺪ 2 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﺩ.

6- ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ 351/940 ﺭﯾﺎﻝ، ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺱ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ 297/800 ﺭﯾﺎﻝ، ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﮐﺴﯽ، ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‌270/722 ﺭﯾﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .

7- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7/4 ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﻨﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺿﺮﺍﺋﺐ 1/2 ، 1/3 ﻭ 1/4 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻝ 94 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻪ‏( 324/870 ﺭﯾﺎﻝ‏) ، ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ
‏( 351/940 ﺭﯾﺎﻝ‏) ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ‏( 379/010 ﺭﯾﺎﻝ‏) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

8- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯾﻌﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎﺀ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ 7 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1/895/054 ﺭﯾﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻬﺎﯼ 31 ، 30 ﻭ 29 ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کارفرمایان محترم سازمان تامین اجتماعی:
شما می توانید برای پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه ،به آدرس زیر مراجعه نمائید و در سامانه مربوطه با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در کوتاه ترین زمان اقدام فرمائید.
آدرس صفحه راهنما و ورود به سامانه :
http://www.tamin.ir/News/Item/23268/2/23268.html

نظرات   

 
0 #1 مصطفی درویشی در تاریخ: یکشنبه 27 تیر 1395 ، ساعت 01:04 ب ظ
سلام
من ازبیمه تامین اجتماعی انصراف دادم وبیمه سلامت گرفتم دوباره قصد دارم بیمه تامین اجتماعی بشم و شغلم ازاد هست خواستم رهنمایی کنید
نقل قول
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

اعضاء هیت مدیره

IMAGE
اطلاعیه :: درجه بندی واحدهای صنفی زیر نظر اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ
یکشنبه, 05 بهمن 1393
اطلاعیه مهم اطاق اصناف تهران درجه بندی واحد صنفی کافی شاپ و آبمیوه بستنی اصناف | اتاق اصناف | اعضای اصناف ادامه مطلب...
IMAGE
اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ
دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395
ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 95 اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ببمه ، تامین اجتماعی ، دستمزد ، حقوق پرسنل ، دستمزد کارگر ، کافی شاپ ، آبمیوه بستنی ، نانوایی ، قنادی ، حقوق ادامه مطلب...
IMAGE
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۴ و دستورالعمل استفاده از آن منتشر شد
دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۴ و دستورالعمل استفاده از آن منتشرشد مالیات | دارایی | اداره دارایی | اداره مالیات | اظهارنامه | صاحبان مشاغل ادامه مطلب...
IMAGE
بخشنامه مهم اداره اماکن در خصوص ماه مبارک رمضان
سه شنبه, 18 خرداد 1395
بخشنامه مهم اداره اماکن در خصوص ساعت فعالیت ماه مبارک رمضان شروع فعالیت از یک ساعت مانده به اذان مغرب ( افطار )  تا نیم ساعت قبل اذان صبح ( سحر ) اماکن ، اتحادیه ، آبمیوه بستنی ، کافی شاپ ، ماه رمضان ، افطار ادامه مطلب...
IMAGE
تغییر ساعت فعالیت شامل کافی شاپ ها و آبمیوه بستنی ها نمی شود
یکشنبه, 22 فروردين 1395
تغییر ساعت فعالیت شامل کافی شاپ ها و آبمیوه بستنی ها نمی شود آبمیوه و بستنی فروشی ها و کافی شاپ ها تا ساعت 24  اجازه فعالیت دارند . ساعت ، کافی شاپ ، بستنی ، قهوه ، اتحادیه ، فعالیت ، بامداد ، آبمیوه ادامه مطلب...

گوگل مپ اتحادیه کافی شاپ

پیوندها

پورتال امام خمینی
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
پورتال اطلاع رسانی ریاست جمهوری

اطلاعات تماس

استفاده از مطالب این وب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کليه حقوق اين وب سایت متعلق به اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران می باشد.

کافی شاپ را در گوگل حمایت کنید
 
My title